เปิดขอใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์

ปส. เปิดระบบขอใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์  นายนฤพนธ์   เพ็ญศิริ   กลุ่มงานอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปส. มีภารกิจสำคัญในการให้บริการขอรับใบอนุญาตผลิต ครอบครอง นำเข้าหรือส่งออก วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี 

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559     และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นความจำนงขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น ปส. จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อยอดจากระบบ E-license ที่ได้ดำเนินการใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ต้องการขออนุญาตสามารถยื่นคำขอได้ทันที ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูล และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ คาดว่าจะสามารถ เปิดใช้งานระบบได้อย่างเป็นทางการ ปส. ขอเชิญชวนหน่วยงาน   หรือสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่ง ปส. มีความพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตอบรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews