ติวแรงงานผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพ์ ฝึกฟรีเม.ย.นี้

อธิบดีกพร.ติวทักษะแรงงานผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่มฝึกฟรีเม.ย. นี้  ด้านสพร.13 มุ่งพัฒนาภาษาต่างประเทศคนทำงานบริการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) หนึ่งในศูนย์ Training Excellent Center ของกพร.

 เป็นศูนย์ยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล เพื่อให้ยานยนต์  ชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมสาขาการใช้โปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SolidCAM for Milling Operation )ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน ฝึกอบรม 30 ชม.ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานกัด CNC เช่น การทำโปรแกรมกัดงาน ปฏิบัติการกัดงานด้วยเครื่องกัด CNC การวัดผลและประเมินผล เพื่อนำความรู้ได้รับไปออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจึงผลิตชิ้นงานจริงในเครื่อง CNC มีส่วนช่วยในการลดขั้นตอนข้อผิดพลาดในการทำงานลงได้ และการฝึกอบรมได้ดำเนินการต่อยอดให้กับผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานคนอื่นได้

“โปรแกรมการฝึกอบรมในช่วงเดือนเม.ย.นี้ ได้ออกมาเรียบร้อยแล้ว อาทิ สาขางานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รุ่น เกี่ยวกับกลไกและการเขียนโปรแกรมระบบไฟฟ้า สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงาน การถ่ายเทความร้อน และ การหาขนาดที่เหมาะสม (SolidWork 2016) สาขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ กราฟ แผนผัง เมทริกซ์ในการกำหนดรูปแบบการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ  (QC 7 Tool) ทั้งนี้ตั้งเป้ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 135 คน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจ หรือสถานประกอบกิจการที่จะส่งพนักงานเข้ารับฝึกอบรม ต้องรีบติดต่อเพราะในช่วงเดือนมี.ค. มีผู้เข้ารับฝึกอบรมเต็มในทุกหลักสูตร เดือนเม.ย. คาดว่าจะไม่แตกต่างกัน อธิบดีกพร.กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews